ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ހުވާކުރައްވައިފި

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނުނުގެ ދަށުން، ކުރިއަށްއޮތް 5 އަހަރު ދުވަހަށް އަލަށް އިންތިޚާބުކުރެވުނު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި މެންބަރުން ކައުންސިލް މެންބަރުކަމުގެ

Read more

ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ޢަލީ އާދަމް ނައިބުރައީސަކަށް ޒާހިރު އިންތިޚާބުކޮށްފި

ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް އަލްފާޟިލް ޢަލީ އާދަމް އަދި ނާއިބު ރައީސަކަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ. މި ދެބޭފުޅުން މި މަޤާމްތަކަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

Read more

މަރާމާތަށްފަހު ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ހުޅުވައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވައިފިއެވެ. މިގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ކުޑަ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ޕާކު ސަރަހައްދުގައި 13އޮކްޓޯބަރ 2019ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު

Read more