ދުނިޔޭގެ ކުޅި ފާ ޗަސްބިން ފަދަ ޤުދުރަތީ ނިޒާމުތަށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ދުވަސް 26 ޖުލައި ގައި ފާހަގަ ކުރާއިރު، ނޭކުރެންދޫ ކަނޑޫފާ ސަލާމަތްކުރުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރަމުން ދިއުން

ކުޅި ފާ ޗަސްބިން ފަދަ ޤުދުރަތީ ނިޒާމުތަށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރު، ރާއްޖެއަކީ މިފަދަ ނިޒާމުތަކުގެ ޤައުމެއްކަމާއި މި ޤުދުރަތީ ނިޒާމުތަކަކީ އޭގެ

Read more