ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލުގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން ހުވާކުރައްވައިފި

އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނުނުގެ ދަށުން، ކުރިއަށްއޮތް 5 އަހަރު ދުވަހަށް އަލަށް އިންތިޚާބުކުރެވުނު ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި މެންބަރުން ކައުންސިލް މެންބަރުކަމުގެ

Read more

ދުނިޔޭގެ ކުޅި ފާ ޗަސްބިން ފަދަ ޤުދުރަތީ ނިޒާމުތަށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ދުވަސް 26 ޖުލައި ގައި ފާހަގަ ކުރާއިރު، ނޭކުރެންދޫ ކަނޑޫފާ ސަލާމަތްކުރުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރަމުން ދިއުން

ކުޅި ފާ ޗަސްބިން ފަދަ ޤުދުރަތީ ނިޒާމުތަށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރު، ރާއްޖެއަކީ މިފަދަ ނިޒާމުތަކުގެ ޤައުމެއްކަމާއި މި ޤުދުރަތީ ނިޒާމުތަކަކީ އޭގެ

Read more