ދުނިޔޭގެ ކުޅި ފާ ޗަސްބިން ފަދަ ޤުދުރަތީ ނިޒާމުތަށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ދުވަސް 26 ޖުލައި ގައި ފާހަގަ ކުރާއިރު، ނޭކުރެންދޫ ކަނޑޫފާ ސަލާމަތްކުރުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ތަކެއް ކުރަމުން ދިއުން

ކުޅި ފާ ޗަސްބިން ފަދަ ޤުދުރަތީ ނިޒާމުތަށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ބައިނަލް އަޤުވާމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރާއިރު، ރާއްޖެއަކީ މިފަދަ ނިޒާމުތަކުގެ ޤައުމެއްކަމާއި މި ޤުދުރަތީ ނިޒާމުތަކަކީ އޭގެ

Read more

ކައުންސިލްގެ ރައީސްކަމަށް ޢަލީ އާދަމް ނައިބުރައީސަކަށް ޒާހިރު އިންތިޚާބުކޮށްފި

ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސަކަށް އަލްފާޟިލް ޢަލީ އާދަމް އަދި ނާއިބު ރައީސަކަށް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޒާހިރު އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ. މި ދެބޭފުޅުން މި މަޤާމްތަކަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

Read more

މަރާމާތަށްފަހު ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ހުޅުވައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުޅުވައިފިއެވެ. މިގޮތުން ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ކުޑަ ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ޕާކު ސަރަހައްދުގައި 13އޮކްޓޯބަރ 2019ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު

Read more